Winthai Suvaree

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ : ศึกนันทบุเรง
6.1
HD/TH

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ : ศึกนันทบุเรง

กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี
6.1
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พร […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ
7.2
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ

หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) สิ้นพระ […]